Často kladené otázky

verze: 2011, 2.02.2011 • os: Windows XP/Vista/7
 • K čemu je X-Win32? Jak to pracuje?

  X-Win32 je server systému X Window pro počítače typu IBM a operační systémy Windows a slouží k zobrazování výstupu (oken) aplikací, běžících na strojích se systémy UNIX (Linux, HPUX, Irix, ...).

  Aplikace na systémech UNIX s grafickým rozhraním (tedy ne řádkové - konzolové - aplikace s rozhraním textovým) používají k zobrazování oken systém X Windows. Spustí-li uživatel takovou aplikaci, ustaví se spojení mezi spuštěným programem a X serverem, t.j. programem který provádí vlastní vykreslování objektů (oken) na obrazovce počítače. Běžným případem je, že jak grafická aplikace, tak X Window server běží na stejném počítači - okno aplikace se tak zobrazí na obrazovce přímo připojené k počítači, na němž aplikace běží. Na rozdíl od systémů MS Windows však je rozhraní mezi aplikací a X Window serverem navrženo natolik obecně (komunikace probíhá prostřednictvím protokolu TCP/IP), že fakticky není nutné, aby aplikace komunikovala s X serverem na tomtéž stroji. Okna aplikace běžící zde se pak mohou zobrazovat na kterémkoliv jiném počítači, na němž běží program X server, a jenž může komunikovat s klientem (aplikací) po síti protokolem TCP/IP.

  Předpokládáme-li, že podmínka druhá je splněna, řeší program X-Win32 první podmínku na počítačích se systémy MS Windows. Obecně postup uživatele takového počítače pak může být např. následující:

  1. Uživatel spustí program X-Win32 na svém PC.
  2. Programem TELNET se přihlásí ke vzdálenému UNIX serveru.
  3. Na vzdáleném serveru nastaví proměnnou DISPLAY tak, aby odkazovala zpět na jeho PC (např. DISPLAY=mypc.mydomain.cz).
  4. Spustí program, který používá X WIndow; okno programu se otevře na jeho počítači.

  Tyto kroky lze samozřejmě nastavením programu X-Win32 zcela automatizovat a spuštění vzdálené aplikace je pak otázkou dvou kliknutí myší.

 • Proč se programu X-Win32 říká server a ne klient?

  Často může uživatelům systému X Window připadat nelogické označování programu X-Win32 slovem server. Pokud totiž pracují na svém PC a spuští 'na dálku' aplikaci na serveru UNIX, mohou mít pocit, že jsou spíše klienty. To je samozřejmě pravda pouze částečně; v okamžiku, kdy se uživatel přihlašuje ke vzdálenému systému a žádá o spuštění aplikace, je v jistém smyslu klientem (služby TELNET, REXEC, RSH apod.). Jakmile je ovšem nastavena proměnná DISPLAY a vzdálená aplikace startuje, je třeba zobrazit okno na nastaveném terminálu (uživatelově PC). Z hlediska startující aplikace je tedy PC (resp. program X-Win32, který na PC běží) serverem, který vykonává příkazy aplikace na zobrazení grafických prvků.

 • Po spuštění programu X-Win32 se neobjeví žádné okno ...

  Program X-Win32 je X Window serverem (viz výše), který vyřizuje požadavky klientů - vzdálených aplikací. Pokud není nastaven do režimu Single Window, ke své práci žádné okno nepotřebuje. Po spuštění tedy program běží 'minimalizovaně' - zahájit relaci nebo změnit konfiguraci programu je možné kliknutím na tlačítko na liště (Windows 95/NT) nebo ikonu na ploše (Windows 3.x).

 • Pracuje X-Win32 přes modemové připojení?

  Jediné, co X-Win32 potřebuje ke své práci, je funkční TCP/IP komunikace mezi PC a počítačem, na němž běží X Window aplikace. Pokud máte správně zkonfigurován protokol TCP/IP (nezáleží na tom, zda máte síťovou kartu nebo modem a SLIP/PPP protokol), bude X-Win32 pracovat. Více informací o konfiguraci SLIP/PPP ve Windows 95 je možno získat na serveru WinFiles.

 • Co je to single window mód?

  X-Win32 může při zobrazování úplných relací pracovat ve dvou různých módech. V Multiple Window Mode slouží jako hlavní manažer X Window oken přímo systém MS Windows a jednotlivá okna X aplikací jsou otevírána přímo na ploše (desktop). Single Window Mode (SWM) vyžaduje existenci vzdáleného manažeru oken (twm, olwm, motif, ...), který řídí zobrazování oken X aplikací v jediném okně MS Windows (viz ukázky). Při použití XDMCP může SWM pracovat lépe než MWM. SWM lze nastavit volbou XUtil - Options - Window Mode i za běhu programu X-Win32, nicméně všechna existující X spojení při této změně budou ukončena a X-Win32 se resetuje.

 • Potřebuji fonty, které nebyly v distribuci ...

  Z důvodu úspory diskového prostoru obsahuje základní distribuce programu X-Win32 pouze omezenou sadu písem, která dostačuje pro většinu aplikací. Některé aplikace však mohou vyžadovat instalaci dodatečných sad, které jsou zde k dispozici ke stažení. Jako doplněk pro české uživatele programu X-Win32 jsme připravili sadu volně šiřitelných středoevropských fontů v kódování ISO-8859-2 (Central European fonts).

  Aplikace Potřebný font
  Central European Languages Central European fonts
  AIX IBM fonts
  HP VUE HP fonts
  Ultrix DEC fonts
  CDE Sun CDE fonts
  WordPerfect WordPerfect fonts
  Andrew Toolkit Andrew fonts
  Hi-res screen 100 DPI fonts
  Java Development Kit Sun OpenWindows
  Mathematica Math fonts
  Mentor Graphics Mentor fonts
  SCO SCO fonts
  IRIX SGI fonts
  Far East Languages Far East fonts

  Postup instalace. Vytvořte příslušný adresář v adresářové struktuře programu X-Win32 (např. pro fonty HP vytvořte adresář hp jako podadresář C:\XWIN32\LIB\FONTS) a zkopírujte do něj samorozbalovací archiv fontů (např. fon_hp.exe). Spuštením tohoto programu (font_hp) se do adresáře extrahují fonty v něm obsažené. V nastavení X-Win32 (X-Util32 - Fonts - Path resp. X-Config - Font) přidejte cestu k vytvořenému adresáři.

 • Program hlásí Program error: could not open default font 'fixed'.

  Tato chyba může mít několik příčin:

  • V systémech Windows 3.1 (3.11, WfW) ji může způsobit používání starší verze knihovny Win32s. Zkontrolujte, zda verze Win32s, kterou používáte, je větší nebo alespoň rovna 1.25.xxx.xxx (tuto informaci naleznete v souboru \WINDOWS\SYSTEM\WIN32S\WIN32S.INI). Pokud není, instalujte Win32s verze 1.30.172.0.
  • Ve vašem systému může být instalováno příliš mnoho fontů. Některé programy (např. CorelDraw) instalují značné množství fontů, což může zabránit instalaci nebo používání dalších sad. Odstraňte nepoužívaná písma pomocí volby Fonts v Control Panelu.
  • Zkomtrolujte správnou instalaci X-Win32. V konfiguračním souboru \WINDOWS\XWIN32.INI může být špatně nastavena cesta k fontům (FONTPATH=xxxx). Pomocí XUtil - Fonts - Modify fontpath opravte toto nastavení - v základní instalaci má obsahovat dvě položky \xwin32\lib\fonts\misc a \xwin32\lib\fonts75dpi. Zkontrolujte, že každý z těchto adresářů obsahuje soubory FONTS.DIR a FONTS.ALI.
 • Program hlásí Program error: could not open default cursor font 'cursor'.

  Ve Windows 95 může tuto chybu způsobit ovladač grafické karty Diamond Stealth 64 (GT). Jedním řešením je použít ovladač dodáváný s Windows 95 (Diamond Stealth 64 (S3)). Jiným řešením je použít CURSOR.PCF místo CURSOR.FON. CURSOR.PCF je součástí demoverze programu X-Win32.

 • Zadal jsem spuštění relace a nic se neděje ...

  Pokud používáte ke spuštění relace rsh nebo rexec, může být příčin tohoto problému mnoho. V následujícím výčtu jsou seřazeny možné příčiny vzestupně podle toho, jak "blízko" jsou k úspěšnému spuštění relace (chybová hlášení se zobrazují v okně 'Messages', které je dostupné z menu programu X-Win32).

  • Unknown host
   Doménové jméno hostitele nemohlo být převedeno na IP adresu. Zkontrolujte konfiguraci DNS, zvláště v případě, že trvá poměrně dlouho, než se objeví toto chybové hlášení. Místo doménového jména můžete také použít přímo IP adresu.
  • Connection timed out
   Nepodařilo se navázat spojení s hostitelem pomocí rsh nebo rexec. Pokud spojení pomocí programu telnet pracuje normálně, může být příčinou skutečnost, že vzdálený hostitel nemá povolenu službu rsh nebo rexec, nebo spojení blokuje firewall.
  • Network is unreachable, Network is down
   Cesta ke vzdálenému hostiteli není průchozí. Příčinou může být firewall blokující spojení protokolem rsh nebo rexec, chyba v konfiguraci PC (nastavení brány), nebo chyba ve směrovači.
  • Host is unreachable, Host is down
   S největší pravděpodobností spojení blokuje firewall.
  • Connection refused
   Služba rsh nebo rexec není na vzdáleném hostiteli povolena. Na většině systémů UNIX se tyto služby povolují v souboru /etc/inetd.conf a přístup k nim je ovlivněn konfigurací přístupových pravidel v /etc/hosts.allow a /etc/hosts.deny (v mnoha implementacích UNIXu bývá implicitně služba rsh povolena a služba rexec zakázána).
  • Connection closed
   Server rsh (rexec) okamžitě ukončuje spojení, aniž by zpětně informoval klienta (PC). Některé verze rsh takto ukončují spojení, pokud nenaleznou doménové jméno klienta. Na systémech Linux RedHat může být odmítnutí spojení způsobeno funkcí (resp. chybou) PAM modulu pam_securetty - zakomentujte nebo smažte řádek obsahující pam_securetty.so v souboru /etc/pam.d/rexec (viz též návod). Hlášení Connection closed se rovněž objevuje, je-li chyba v programech rshd nebo rexecd na straně hostitele (např. in.rshd a in.rexecd na počítačích Sun). Některé UNIX servery uzavřou spojení a nahlásí tuto chybu, ale požadovaný příkaz je přesto vykonán.
  • Permission denied (pouze rsh)
   Zkontrolujte nastavení .rhosts ve svém domovském adresáři na vzdáleném hostiteli resp. nastavení /etc/hosts.equiv. Alespoň jeden z těchto souborů musí obsahovat doménové jméno (IP adresu) PC, z něhož je spojení uskutečňováno. Pokud se Vaše přihlašovací jméno ve Windows 95 nebo Windows NT liší od přihlašovacího jména na vzdáleném serveru, musí některý z uvedených souborů obsahovat též přihlašovací jméno z Windows (zkonvertované na malá písmena). Blíže viz man rhosts.
  • Login incorrect, Password incorrect (pouze rexec)
   Zadané heslo bylo chybné. Na některých systémech (AIX, OSF) jsou používána odlišná hesla pro řístup pomocí programu telnet a pro přístup pomocí rexec.
  • Command not found
   Příkaz, který jste uvedli v okénku Command není na daném systému platný nebo nemůže být nalezen. Zkuste použít plnou cestu k požadovanému programu (např. /usr/X11R6/bin/xterm místo puhého xterm).
  • Can't open display
   Na příkazovém řádku v okénku Command zřejmě chybí parametr -display (příklad možného obsahu okénka Command je "/usr/X11R6/bin/xterm -display $DISPLAY"). Jinou příčinou může být skutečnost, že není povoleno otevření X okna na PC ze vzdáleného stroje - zkontrolujte nastavení XUtil - Options - Xhost.
 • Jak pracuje kontrola licencí u X-Win32?
  • Plovoucí licence
   Každá kopie programu X-Win32 běžící na dané podsíti si po spuštění přiřadí jedinečné licenční číslo vybrané ze sady zakódované v licenčním klíči. Počínaje verzí 3.3 začíná X-Win32 po spuštění s nejvyšším licenčním číslem v této sadě. Svou volbu čísla vyšle do sítě a pokud na síti už běží kopie X-Win32 s tímto číslem, obdrží právě nastartovaná kopie od dříve spuštěné kopie paket, který opětovné požití čísla zamítne. V tomto okamžiku program zmenší původně zvolené licenční číslo o jedničku a znovu vyšle svou volbu do sítě. Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud není nalezeno volné licenční číslo nebo doku není celý zakódovaný rozsah čísel vyčerpán. V druhém případě se zobrazí hlášení o vyčerpaných licencích a X-Win32 se ukončí. U školních licencí typu CXC obsahuje navíc licenční klíč informaci o IP adrese sítě, pro kterou byla licence objednána; licenční klíč pro CXC licence je tak nepřenosný na jiné sítě.
  • Pevné licence
   Při nákupu určitého počtu licencí obdrží kupující licenční klíč, který jej opravňuje k určitému počtu registrací (jež je obvykle o něco vyšší než zakoupený počet licencí). Na každém PC, na němž má držitel klíče zájem program používat, zadá tento licenční klíč při instalaci programu; na základě licenčního klíče a identifikátoru PC (sériové číslo procesoru, disku nebo síťové karty) vygeneruje program sérii znaků, kterou uživatel registruje na WWW stránce výrobce. Při registraci bude registrujícímu oznámeno registrační číslo, které proměňuje demoverzi programu na neomezenou registrovanou verzi. Nevýhodou pevných licencí je obvykle nutnost zakoupit novou licenci pro PC, jehož hardware se podstatným způsobem změní.
 • Jak zařídit, aby každý uživatel Windows NT měl vlastní nastavení X-Win32?

  Ve Windows NT může být program X-Win32 nastaven tak, aby každý uživatel mohl používal odlišnou konfiguraci programu (Window Mode, Font Path, ...). Postupujte takto:

  • Přihlašte se jako administrátor.
  • Spusťte REGEDIT.
  • V programu REGEDIT vyberte klíč My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping.
  • Pod tímto klíčem vytvořte nový klíč a pojmenujte jej xwin32.ini.
  • Vyberte tento klíč. Změnte hodnotu položky (Default) na #USR:Software\StarNet\XWin32.
  • Přihlašte se jako uživatel.
  • Spusťte REGEDIT.
  • Vyberte My Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software.
  • Pod tímto klíčem vytvořte podklíč a pojmenujte jej StarNet.
  • Pod klíčem StarNet vytvořte podklíč s názvem XWin32.
  • Pod klíčen XWin32 vytvořte dva podklíče Settings a Sessions.
  • Po klíčem Settings vytvořte dvě položky typu STRING s názvy Directory a Fontpath. Hodnotu těchto položek nastavte podle hodnot v souboru xwin32.ini.
  • Možná budete nyní muset restartovat Windows.
  • Po přihlášení spusťte program X-Util.

  Všechny změny, které nyní provedete, budou automaticky uloženy do registru. Výjimkou jsou změny provedené s jinými soubory jako FONTS.ALI, FONTS.DIR, *.KBD a RGB.BIN. Pokud potřebujete uživatelsky oddělený přístup k těmto souborům, zkopírujte adresář XWIN32\LIB pro každého uživatele a změňte nastavení položky Directory, resp. Fontpath v registru.

 • Proč nepracuje Java Development Kit?

  JDK nahlásí chybu "segmentation fault" pokud nejsou nainstalovány potřebné fonty. Instalujte fonty Sun OpenWindows (viz výše).

 • Lze použít X-Win32 ve spojení s ssh klientem?

  Ano. Viz stránka Návody.

Stáhnout zkušební verzi

V následujícím odstavci nabízíme ke stažení aktuální zkušební verzi programu Často kladené otázky.

Po kliknutí na jeden z odkazů bude zahájeno vlastní stahování programu.

Stáhnout můžete tyto varianty programu

Koupit program

V následujícím odstavci jsou zobrazeny všechny varianty programu Často kladené otázky, které prodáváme.

Po kliknutí na jeden z odkazů budete přesměrováni do našeho internetového obchodu obchod.mokry.cz.

Zakoupit můžete tyto varianty programu